Rachunek zysków i strat

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Rachunek zysków i strat
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Skonsolidowany rachunek zysków i stratNota1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto1022 84720 219
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto (612)(431)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 23519 788
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto (881)(1 163)
Składki zarobione netto 21 35418 625
    
Przychody z tytułu prowizji i opłat112 341817
Przychody netto z inwestycji129 0514 111
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji13(960)(935)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej14411335
Pozostałe przychody operacyjne151 1781 336
    
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych (15 376)(12 888)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 435156
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto16(14 941)(12 732)
    
Koszty z tytułu prowizji i opłat17(557)(273)
Koszty odsetkowe18(1 365)(697)
Koszty akwizycji19(2 901)(2 613)
Koszty administracyjne20(5 364)(2 923)
Pozostałe koszty operacyjne22(2 737)(2 060)
Zysk z działalności operacyjnej 5 5102 991
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16(3)
Zysk brutto 5 5262 988
Podatek dochodowy23(1 293)(614)
Zysk netto, w tym: 4 2332 374
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 9101 935
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 323439
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych24863 519 608863 510 930
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych)243,372,24

1) Informacje o przekształceniu danych za 2016 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.

Facebook Twitter Google Plus All