Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  Nota1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1)
Zysk netto 4 2332 374
Inne całkowite dochody2566(125)
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 57(135)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 117(144)
Różnice kursowe z przeliczenia (71)40
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 11(31)
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat 910
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych 23
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych 77
Dochody całkowite netto, razem 4 2992 249
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej 2 8971 872
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 402377

1) Informacje o przekształceniu danych za 2016 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.

Facebook Twitter Google Plus All